انواع اجازه اقامت


17 بهمن
انواع اجازه اقامت

اجازه اقامت:

شرط اول ماندن یک فرد خارجی در ترکیه دریافت اجازه اقامت میباشد. یک تبعه خارجی در قدم اول باید اجازه اقامت را از دولت محلی دریافت نماید. این اجازه اقامت به معنای مجوز سکونت ، ورود و خروج به ترکیه بدون نیاز به ویزا برای یک مدت معین بوده و فرد میتواند بدون نیاز به خروج از کشور ترکیه در صورت داشتن شرایط لازم آن را تمدید نماید.

در ماده 6 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ، شش نوع اجازه اقامت پیش بینی شده است:

  1. اجازه اقامت کوتاه مدت

در ماده 31 الی 33 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است و مدت آن حداکثر 2 سال میباشد. 

  1. اجازه اقامت خانوادگی

در ماده 34 الی 37 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است. این نوع اقامت برای کسانی که یکی از انواع اجازه اقامت را دارا بوده ، پناهجویان و یا دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی ، برای:

صادر میشود. اجازه اقامت خانوادگی حداکثر برای 3 سال صادر می شود.

  1. اجازه اقامت دانشجویی

در ماده 38 الی 41 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت دانشجویی تنظیم گردیده است. این اقامت به اتباع خارجی که فاقد اقامت خانوادگی بوده و قصد تحصیل در دوره آموزشی ابتدایی ، راهنمایی و یا در سطح آموزش عالی را دارند تعلق میگیرد. این اقامت متناسب با طول دوره و حداکثر به مدت یکسال صادر شده و قابل تمدید است.

  1. اجازه اقامت بلند مدت

در ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. به اتباع خارجی که برای مدت 8 سال بدون وقفه با یکی از انواع اجازه اقامت در ترکیه اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیایتهای مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه از سوی استانداریها برای آنها اجازه اقامت بلند مدت صادر میگردد. اجازه اقامت بلند مدت به صورت نا محدود قابل صدور می باشد.

  1. اجازه اقامت بشر دوستانه

در ماده 46 الی 47 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت بشر دوستانه تنظیم گردیده است. این اقامت در شرایط خاص و فوق العاده برای افراد، حداکثر به مدت یک سال صادر خواهد شد.

  1. اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان

در ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان تنظیم گردیده است. این اقامت برای اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان می باشند و یا احتمال بسیار قوی وجود دارد که قربتنی تجارت انسان واقع شوند، از سوی استانداری ها با مدت 30 روز تنظیم میگردد و حداکثر برای دوره های 6 ماهه تا سقف 3 سال، تمدید میگردد.

مطالب مرتبط
اقامت ترکیه
شهروندی یا تابعیت ترکیه
17 بهمن

شهروندی یا تابعیت ترکیه

ادامه مطلب
اقامت ترکیه
اقامت موقت و دائم ترکیه
17 بهمن

اقامت موقت و دائم ترکیه

ادامه مطلب

تماس با ما