سرمایه گذاری صنعتی


کشور ترکیه یکی از پر رونق ترین مناطق سرمایه گذاری صنعتی آزاد به شمار می آید، و هر ساله تعداد وسیعی از سرمایه گذاران خارجی را به کشور خود دعوت به همکاری می نماید.