سرمایه گذاری کشاورزی


ترکیه به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، زمین های قابل کشت و منابع آب فراوان، یکی از برجسته ترین کشورهای جهان در زمینه کشاورزی و غذا محسوب می شود.